Druk op "Enter" om naar de inhoud te gaan

Romeinse consuls

Op veel inscripties en monumenten uit de Romeinse oudheid staan de namen van consuls vermeld. Aangezien de Romeinen van oudsher consulslijsten (fasti) bijhielden, is het voor ons een belangrijk hulpmiddel bij de datering. In de hier volgende opsomming worden Romeinse cijfers gebruikt, als een persoon meerdere malen het ambt heeft vervuld. Precieze jongens die Romeinen. De lijst opent met het jaar 509 voor Christus, toen Lucius Iunius Brutus na verdrijving van de laatste koning Tarquinius Superbus de eerste consul van de stad werd.

Waar ‘dictator’ of ’tribuni militum’ vermeld worden, is er een machtsvacuüm geweest en zijn er geen consuls gekozen. De toevoeging ‘suffectus’ wijst op een plaatsvervanger. De afkorting f. staat voor ‘zoon (van)’. Romeinse cijfers geven het aantal keren aan dat iemand in functie was (normaal gesproken kon het ambt slechts één maal worden bekleed); waar bijv. ‘II’ staat aangegeven, maar de desbetreffende persoon niet eerder is genoemd, is deze consul suffectus, plaatsvervangend consul, geweest en wordt hij als zodanig (een enkele uitzondering daargelaten) niet vermeld.

509-395 vóór Christus

509 L. Iunius M.f. Brutus & L. Tarquinius Collatinus
509 P. Valerius Volusi f. Publicola (volgens Livius: Sp. Lucretius Tricipitinus) & Marcus Horatius M.f. Pulvillus
508 P. Lucretius Titus f. Tricipitinus & P. Valerius Volusi f. Publicola
507 P. Valerius Volusi f. Publicola III & M. Horatius M.f. Pulvillus II
506 Sp. Larcius Rufus (Flavus) & T. Herminius Aquilinus
505 M. Valerius Volusi f. (Volusus?) & P. Postumius Q.f. Tubertus
504 P. Valerius Volusi f. Poplicola IV & Titus Lucretius Tricipitinus II
503 Menenius Agrippa C.f. Lanatus & P. Postumius Q.f. Tubertus II
502 Opiter Verginius Opit. f. Tricostus & Spurius Cassius Vecellinus (of Viscellinus)
501 Postumius Cominius Auruncus & Titus Lartius Flavus (of Rufus)
500 Servius Sulpicius P.f. Camarinus (Camerinus) Cornutus & Manius Tullius Longus
499 T. Aebutius T.f. Helva & C. (of P.) Veturius (Vetusius) Geminus Cicurinus
498 Q. Cloelius Siculus & Titus Larcius Flavus (of Rufus) II
497 A. Sempronius Atratinus & M. Minucius Augurinus
496 A. Postumius P.f. Albus Regillensis & T. Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus
495 Appius Claudius M.f. Sabinus Regillensis (Inregillensis) & P. Servilius P.f. Priscus Structus; Lartius aangesteld als dictator
494 A. Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus & T. Veturius (of Vetusius) Geminus Cicurinus
493 Postumius Cominius Auruncus II & Spurius Cassius Vecellinus II
492 T. Geganius Macerinus & P. Minucius Augurinus
491 M. Minucius Augurinus II & A. Sempronius Atratinus II
490 Q. Sulpicius Camerinus Cornutus & Sp. Larcius Flavus (Rufus) II
489 C. Iulius Iullus & P. Pinarius Mamertinus Rufus. (Missing bij Livius.)
488 Sp. Nautius Sp.?f. Rutilus & Sp. (Sex.?) Furius (Medullinus of Fusus?)
487 T. Sicinius (Sabinus) & C. Aquillius (Tuscus)
486 Spurius Cassius Vecellinus III & Proculus Verginius Tricostus Rutilus
485 Ser. Cornelius Maluginensis (Cossus) & Q. Fabius K.f. Vibulanus
484 Lucius Aemilius Mam.f. Mamercinus (Mamercus) & K. (Caeso?) Fabius K.f. Vibulanus
483 M. Fabius K.f. Vibulanus & L. Valerius M.f. Potitus (Publicola)
482 Q. Fabius K.f. Vibulanus II & C. Iulius C.f. Iullus (II?)
481 K. (C.) Fabius K.f. Vibulanus (II?) & Spurius Furius Fusus (Fusius) 480 M. Fabius K.f. Vibulanus II & Cn. Manlius P.f. Cincinnatus
479 K. Fabius K.f. Vibulanus III & T. Verginius Opet.f. Tricostus Rutilus
478 L. Aemilius Man.f. Mamercinus (Mamercus) II & C. Servilius Structus Ahala
477 C. Horatius M.f. Pulvillus & T. Menenius Agrippae f. Lanatus
476 A. Verginius Tricostus Rutilus & Sp. Servilius (P.f?) Structus
475 Publius Valerius P.f. Poplicola & Caius Nautius Sp.f. Rutilus (of Rufus)
474 L. Furius Medullinus & A. Manlius Cn.f. Vulso. (C. Manlius bij Livius)
473 L. Aemilius Mam.f. Mamercus III & Vopiscus Iulius C.f. Iullus
472 L. Pinarius Mamercinus Rufus & P. Furius Medullinus Fusus
471 Appius Claudius Ap.f. Crassinus (In)regillensis Sabinus & T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus
470 L. Valerius M.f. Potitus (Publicola) II & Ti. Aemilius L.f. Mamercinus (Mamercus)
469 T. Numicius Priscus & A. Verginius (Tricostus) Caeliomontanus
468 T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus II & Q. Servilius (Structus) Priscus
467 Ti. Aemilius L.f. Mamercinus (Mamercus) II & Q. Fabius M.f. Vibulanus
466 Q. Servilius Priscus II & Sp. Postumius A.f. Albus Regillensis
465 Q. Fabius M.f. Vibulanus II & T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus III
464 A. Postumius A.f. Albus Regillensis & Sp. Furius Medullinus Fus(i)us
463 P. Servilius Sp.f. Priscus & L. Aebutius T.f. Helva (aangetreden op de Kalendae (=1ste dag) van augustus; beiden zijn kort daarop gesneuveld)
462 L. Lucretius T.f. Tricipitinus & T. Veturius T.f. Geminus Cicurinus
461 P. Volumnius M.f. Amintinus Gallus & Ser. Sulpicius Camerinus Cornutus
460 P. Valerius P.f. Poblicola II & C. Claudius Ap.f. Inregillensis (Regillensis) Sabinus
459 Q. Fabius M.f. Vibulanus III & L. Cornelius Ser.f. Maluginensis Uritus (Cossus)
458 C. Nautius Sp.f. Rutilus II & Lucius Minucius P.f. Esquilinus Augurinus
457 M. (of C.) Horatius M.f. Pulvillus II & Q. Minucius P.f. Esquilinus (Augurinus)
456 M. Valerius M’. f. Maximus Lactuca & Sp. Verginius A.f. Tricostus Caeliomontanus
455 Titus Romilius T.f. Rocus Vaticanus & C. Veturius Cicurinus
454 Sp. Tarpeius M.f. Montanus Capitolinus & A. Aternius (Aterius) Varus Fontinalis
453 Sex. Quinctilius. Sex.f. (Varus) & P. Curiatus (Curiatius) Fistus Trigeminus
452 T. (C.) Menenius Agrippae f. Lanatus & P. Sestius Q.f. Capito (Capitolinus) Vaticanus.
451 Appius Claudius Ap.f. Crassus Inregillensis Sabinus II & Titus Genucius L.f. Augurinus
450 Decemviri: Appius Claudius & M. Cornelius Maluginensis & M. Sergius & L. Minucius & Q. Fabius Vibulanus & Q. Poetelius & T. Antonius Merenda & C. Duillius & S. Opius Cornicen & M. Rabuleius. (Tot en met de iden van (d.w.z. 15) mei nog in functie).
449 L. Valerius P.f. Potitus & Marcus Horatius Barbatus (de eerste ‘echte’ consuls, die de praetoren van hun absolute macht beroofden)
448 Lars (of Sp.) Herminius Coritinesanus (Aquilinus) & T. Verginius Tricostus Caeliomontanus
447 M. Geganius M.f. Macerinus & C. Iulius (Iullus?)
446 T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus IV & Agrippa Furius Fusus
445 Marcus Genucius Augurinus & C. (Gaius of Agripp.) Curtius Philo
444 tribuni militum (Trib. Mil. Cons. Pot.) – 3 maanden – & L. Papirius Mugillanus en L. Sempronius A.f. Atratinus – voor een korte periode
443 Marcus Geganius M.f. Macerinus II. T. Quinctius Capitolinus Barbatus V
442 M. Fabius Q.f. Vibulanus & Postumius Aebutius Helva Cornicen
441 C. (Quintus) Furius Pacilus Fusus & Manius Papirius Crassus
440 Proculus Geganius Macerinus & L. (T.) Menenius Agrippae Lanatus II
439 Agrippa Menenius T.f. Lanatus & T. Quinctius L.f. Capitolinus Barbatus VI
438 tribuni consulares (Trib. Mil. Cons. Pot.) – drie door Livius (AUC 4.16) genoemd
437 Marcus Geganius M.f. Macerinus III & Lucius Sergius L.f. Fidenas
436 L. Papirius Crassus & M. Cornelius Maluginensis
435 C. Iulius Iullus II & L. (of Proc.) Verginius Tricostus
434 C. Iulius (Iullus?) III & L. Verginius Tricostus II
433 tribuni militum (Trib. Mil. Cons. Pot.) twee jaar achtereen vanwege epidemie
432 –
431 T. Quinctius L.f. Poenus Cincinnatus & C. (of Cn.) Iulius Mento
430 L. (of C.) Papirius Crassus & L. Iulius Vop.f. Iullus
429 Hostus Lucretius Tricipitinus & L. Sergius C.f. Fidenas II
428 A. Cornelius M.f. Cossus & T. Quinctius L.f. Poenus Cincinnatus II
427 C. Servilius Structus Ahala & L. Papirius L.f. Mugillanus (II)
426 tribuni militum (Trib. Mil. Cons. Pot.) drie jaar achtereen; de eerste trbunus militum met consulaire macht was T. Quinctius Poenus
423 C. Sempronius Atratinus & Q. Fabius Q.f. Vibulanus
422 tribuni militum (Trib. Mil. Cons. Pot.)
421 Cn. (of Num.) Fabius Vibulanus & T. Quinctius T.f. Capitolinus Barbatus
420 tribuni militum: L. Quinctius Cincinnatus III & L. Furius Medulinus II & M. Manlius & A. Sempronius Atratinus (“Alvatinus” vier jaarlater)
419 tribuni militum: Agrippa Memenius Lanatus & P. Lucretius Tricipitinus & Sp. Nautius Rutilus
418 tribuni militum: L. Sergius Fidenas & M. Papirius Mugillanus & C. Servilius Priscus f
417 tribuni militum: Agrippa Menenius Lanatus II & L. Servilius Structus II & P. Lucretius Tricipitinus II & Sp. Rutilius Crassus
416 tribuni militum: A. Sempronius Alvatinus III & M. Papirius Mugillanus II & Sp. Nautius Rutilus
415 tribuni militum: P. Cornelius Cossus & C. Valerius Potitus & Q. Quinctius Cincinnatus & N. Fabius Vibulanus
414 tribuni militum: C. Cornelius Cossus & L. Valerius Potitus & L. Fabius Vibulanus II & M. Postumius Regillensis
413 Aulus Marcus Cornelius Cossus & Lucius Furius L.f. Medullinus
412 Q. Fabius Ambustus Vibulanus & C. Furius Pacilus
411 L. Papirius L.f. Mugillanus (Atratinus) & Sp. (of C.) Nautius Sp.f. Rutilus
410 Manius Aemilius Mam.f. Mamercinus & C. Valerius L.f. Potitus Volusus
409 Cn. Cornelius A.f. Cossus & L. Furius L.f. Medullinus II
408 tribuni militum (Trib. Mil. Cons. Pot.) voor de duur van 15 jaar; een van hen was M. Furius Camillus, in 389 vC

394-301 vóór Christus

394 M. Furius Camillus(?), eerste maal dictator
393 L. Valerius L.f. Potitus & P.? (of Ser.) Cornelius Maluginensis. Suffecti: L. Lucretius Tricipitinus Flavus. Servius Sulpicius Q.f. Camerinus
392 L. Valerius L.f. Potitus & P.? (of Ser.) Cornelius Maluginensis. Suffecti: L. Lucretius Tricipitinus Flavus. Servius Sulpicius Q.f. Camerinus
391 L. Valerius L.f. Potitus & P.? (of Ser.) Cornelius Maluginensis. Suffecti: L. Lucretius Tricipitinus Flavus, Servius Sulpicius Q.f. Camerinus
390 L. Valerius L.f. Potitus II & Marcus Manlius T.f. (later Capitolinus); op 1 jul. nemen de tribuni militum L. Lucretius & Servius Sulpicius & M. Aemilius & L. Furius Medulinus VII & Agrippa Furius & C. Aemilius II hun functies over
389 tribuni militum
388 M. Furius Camillus & interrex voor de tweede maal; tribuni militum: L. Valerius Publicola II & L. Virginius & P. Cornelius & A. Manlius & L. Aemilius & L. Postumius
387 tribuni militum: T. Quintius Cincinnatus & Q. Servilius Fidenas V & L. Julius Iullus & L. Aquilius Corvus & L. Lucretius Trecipitinus & Servius Sulpicius Rufus
386 tribuni militum: L. Papirius & C. Cornelius & C. Sergius & L. Aemilius II & L. Menenius & L. Publicola III
385 (t/m 382) tribuni militum: M. Furius Camillus & Servius Cornelius Maluginensis & Q. Servilius Fidenas VI & L. Quintius Cincinnatus (II?) & L. Horatius & T. Valerius
381 tribuni militum: Servius Cornelius Maluginensis IV & Q. Servilius & Servius Sulpicius & L. Aemilius IV
380 tribuni militum: M. Furius Camillus VII & A. en L. Postumius Regilus & L. Furius & L. Lucretius & M. Fabius Ambustus
379 tribuni militum: Lucius Valerius V & Publius Valerius III & C. Sergius III & L. Menenius II & Sp. Papirius & Servius Cornelius Maluginensis
378 tribuni militum: P. en C. Manlius & L. Julius; tribuni plebis: C. Sextilius & M. Albinius & L. Antiscius (patricii en plebeii gelijkelijk vertegenwoordigd)
377 tribuni militum: Sp. Furius & L. Servilius II & C. Licinius & P. Claelius & M. Horatius & L. Geganius.
376 tribuni militum: L. Aemilius & P. Valerius IV & C. Veturius Servius Sulpicius & L. en C. Quintius Cincinnatus
375 tribuni plebis: C. Licinius Calvus & Lucius Sextius
374 tribuni militum: L. Furius & A. Manlius & Servius Sulpicius & Servius Cornelius & P. en C. Valerius.
373 tribuni militum: Q. Servilius & C. Veturius & A. en M. Cornelius & Q. Quintius & M. Fabius
372 tribuni militum: T. Quintius & Servius Cornelius & Servius Sulpicius & L. Papirius & L. Veturius
371 tribuni militum: C. Licinius Stolo en Lucius Sextius (tribuni militum bleven vijf jaar aan)
370 tribuni militum: C. Licinius Stolo en Lucius Sextius (tribuni militum bleven vijf jaar aan)
369 tribuni militum: C. Licinius Stolo en Lucius Sextius (tribuni militum bleven vijf jaar aan)
368 tribuni militum: C. Licinius Stolo en Lucius Sextius (tribuni militum bleven vijf jaar aan)
367 tribuni militum: C. Licinius en L. Sextius
366 L. (Lucius en/of Marcus) Aemilius L.f. Mamercinus (Mamercus) & Lucius Sextius f. Sextinus Lateranus
365 Lucius Genucius M.f. Aventinensis & Q. Servilius Q.f. Ahala
364 C.Sulpicius M.f. Peticus (dictator; verslaat de Boii) & C.Licinius C.f. Stolo (Calvus).
363 Cn. Genucius M.f. Aventinensis II & L. Aemilius Mamercinus II
362 Lucius Genucius M.f. Aventinensis II & Q. Servilius Q.f. Ahala II
361 C. (Gaius) Licinius C.f. Stolo (Calvus) & C. Sulpicius Peticus II
360 M. Fabius N.f. Ambustus & C. Poetelius C.f. Libo Visolus
359 M. Popillius M.f. Laenas & Cn. Manlius L.f. Capitolinus Imperiosus
358 C. Fabius N.f. Ambustus & C. Plautius P.f. Proculus
357 C. Marcius L.f. Rutilus & Cn. Manlius L.f. Capitolinus Imperiosus II
356 M. Fabius Ambustus II & M. Popillius Laenas II
355 C. Sulpicius M.f. Peticus III & M. Valerius L.f. Poplicola
354 M. Fabius N.f. Ambustus III & Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus
353 C. Sulpicius M.f. Peticus IV & M. Valerius L.f. Poplicola II
352 P. Valerius P.f. Poplicola. C. Marcius L.f. Rutilus II
351 C. Sulpicius M.f. Peticus V & Titus Quinctius Poenus Capitolinus Crispinus (Caius of Cacso) II
350 M. Popillius M.f. Laenas III & L. Cornelius P.f. Scipio
349 Lucius Furius M.f. Camillus & Appius Claudius P.f. Crassus Inregillensis
348 M. Valerius M.f. Corvus & M. Popillius Laenas IV
347 C. Plautius Vennox (of Venno) Hypsaeo & T. Manlius L.f. Imperiosus Torquatus I
346 M. Valerius M.f. Corvus II & C. Poetelius C.f. Libo Visolus I
345 M. Fabius Dorsuo & Servius Sulpicius Camerinus Rufus
344 C. Marcius L.f. Rutilus III & T. Manlius L.f. Imperiosus Torquatus II
343 M. Valerius M.f. Corvus III & A. Cornelius P.f. Cossus Arvina
342 Q. Servilius Q.f. Ahala III & C. Marcius L.f. Rutilus IV
341 C. Plautius Venox (Venno) II & L. Aemilius Mamercinus Priverna
340 T. Manlius L.f. Imperiosus Torquatus III & P. (Publius?) Decius Q.f. Mus
339 Ti. Aemilius Mamercinus & Q. Publilius Q.f. Philo I
338 L. Furius Sp.f. Camillus & C. Maenius P.f
337 C. Sulpicius Ser.f. Longus & P. Aelius Paetus
336 L. Papirius L.f. Crassus & K. (C.) Duilliu
335 M. Atilius Regulus Calenus & M. Valerius M.f. Corvus IV
334 Spurius Postumius Albinus (Caudinus) & Ti. Veturius Calvinus
333 Publius Cornelius Rufinus dictator (voortijdig ambt neergelegd)
332 Cn. Domitius Cn.f. Calvinus & A. Cornelius P.f. Cossus Arvina II
331 C. Valerius L.f. Potitus (Flacus) & M. Claudius C.f. Marcellus
330 L. Papirius L.f. Crassus & L. Plautius L.f. L.n. Venno
329 L. Aemilius L.f. Mamercinus Privernas II & C. Plautius P.f. Decianus
328 L. Papirius L.f. Crassus II & L. Plautius L.f. Venox (Venno)
326 P. Plautius Proculus & P. Cornelius Scapula
327 L. Cornelius Lentulus & Q. Publilius Q.f. Philo II
326 C. Poetelius C.f. Q.n. Libo Visolus & L. Papirius Sp.f. L.n. Cursor
325 L. Furius Sp.f. Camillus II & D. Iunius Brutus Scaeva
324 Lucius Papirius Cursor dictator
323 C. Sulpicius Ser.f. Longus II & Q. Aemilius (Aulius) Q.f. Cerretanus
322 Q. Fabius Maximus Rullianus & L. Fulvius L.f. Curvus
321 Ti. Veturius Calvinus II & Spurius Postumius Albinus (Caudinus) II
320 L. Papirius Sp.f. Cursor II & Q. Publilius Q.f. Philo III
319 L. Papirius Sp.f. Cursor III & Q. Aulius Q.f. Cerretanus II
318 L. Plautius L.f. Venox (Venno) & M. Foslius (Folius) C.f. Flaccinator
317 Q. Aemilius Q.f. Barbula & Caius Iunius C.f. Bubulcus Brutus
316 Sp. Nautius Sp.f. Rutilus & M. Popillius M.f. Laenas
315 L. Papirius Sp.f. Cursor IV & Q. Publilius Q.f. Philo IV
314 M. Poetelius M.f. Libo & C. Sulpicius Ser.f. Longus III
313 L. Papirius Sp.f. Cursor V & Caius Iunius C.f. Bubulcus Brutus II
312 M. Valerius M.f. Maximus Corrinus & Publius Decius P.f. Mus
311 Caius Iunius C.f. Bubulcus Brutus III & Q. Aemilius Q.f. Barbula II
310 Q. Fabius Maximus Rullianus II & C. Marcius C.f. Rutilus (Censorinus)
309 Lucius Papirius Cursor dictator
308 Publius Decius P.f. Mus II & Q. Fabius Maximus Rullianus III
307 Appius Claudius C.f. Caecus & L. Volumnius C.f. Flamma Violens
306 Q. Marcius Q.f. Tremulus & P. Cornelius A.f. Arvina
305 L. Postumius L.f. Megellus I & Ti. Minucius M.f. Augurinus. Suff.: M. Fulvius L.f. Curvus Paetinus
304 P. Sempronius P.f. Sophus & P. Sulpicius Ser.f. Saverrio
303 Servius Cornelius Cn.f. Lentulus & L. Genucius Aventinensis
302 M. Livius Denter & M. Aemilius L.f.Paullus
301 vierde maal dictator

300-201 vóór Christus

300 Marcus Valerius Maximus Corvus V & Quintus Appuleius Pansa
299 Titus Manlius Torquatus & Marcus Fulvius Paetinus
298 Lucius Cornelius Scipio Barbatus & Gnaeus Fulvius Maximus Centumalus
297 Quintus Fabius Maximus Rullianus IIII & Publius Decius Mus III
296 Appius Claudius Caecus II & Lucius Volumnius II
295 Quintus Fabius Maximus Rullianus V & Publius Decius Mus IIII
294 Lucius Postumius Megellus II & Marcus Atilius Regulus
293 Spurius Carvilius Maximus I & Lucius Papirius Cursor I
292 Quintus Fabius Maximus Gurges I & Decimus Junius Brutus Scaeva
291 Lucius Postumius Megellus III & Gaius Junius Britus Bubulcus I
290 Publius Cornelius Rufinus I & Manius Curius Dentatus I
289 Marcus Valerius Maximus Corvinus II & Quintus Caedicius Noctua
288 Publius Cornelius Arvina II & Quintus Marcius Tremulus II
287 Marcus Claudius Marcellus & Gaius Nautius Rutilus
286 Marcus Valerius Maximus Corvinus III & Gaius Aelius Paetus
285 Marcus Aemilius Lepidus & Gaius Claudius Canina I
284 Gaius Servilius Tucca & Lucius Caecilius Metellus Denter
283 Publius Cornelius Dolabella & Gnaeus Domitius Calvinus Maximus
282 Quintus Aemilius Papus I & Gaius Fabricius Luscinus I
281 Lucius Aemilius Barbula & Quintus Marcius Philippus
280 Publius Valerius Laevinus & Tiberius Coruncanius
279 Publius Sulpicius Saverrio & Publius Decius Mus
278 Quintus Aemilius Papus II & Gaius Fabricius Luscinus II
277 Publius Cornelius Rufinus II & Gaius Junius Britus Bubulcus II
276 Quintus Fabius Maximus Gurges II & Gaius Genucius Clepsina I
275 Lucius Cornelius Lentulus Caudinus & Manius Curius Dentatus II
274 Servius Cornelius Merenda & Manius Curius Dentatus III
273 Gaius Claudius Canina II & Gaius Fabius Licinius
272 Spurius Carvilius Maximus II & Lucius Papirius Cursor II
271 Lucius Genucius Clepsina & Caeso Quinctius Claudius
270 Gnaeus Cornelius Blasio I & Gaius Genucius Clepsina II
269 Gaius Fabius Pictor & Quintus Ogulnius Gallus
268 Appius Claudius Russus & Publius Sempronius Sophus
267 Lucius Julius Libo & Marcus Atilius Regulus
266 Numerius Fabius Pictor & Decimus Junius Pera
265 Quintus Fabius Maximus Gurges III & Lucius Mamilius Vitulus
264 Appius Claudius Caudex & Marcus Fulvius Flaccus
263 Manius Valerius Maximus Messalla & Manius Otacilius Crassus I
262 Lucius Postumius Megellus & Quintus Mamilius Vitulus
261 Lucius Valerius Flaccus & Titus Otacilius Crassus
260 Gnaeus Cornelius Scipio Asina I & Gaius Duilius
259 Lucius Cornelius Scipio & Gaius Aquillius Florus
258 Gaius Sulpicius Paterculus & Aulus Atilius Caiatinus I
257 Gnaeus Cornelius Blasio II & Gaius Atilius Regulus I
256 Lucius Manlius Vulso I & Quintus Caedicius
255 Marcus Aemilius Paullus & Servius Fulvius Paetinus Nobiliof
254 Gnaeus Cornelius Scipio Asina II & Aulus Atilius Caiatinus II
253 Gnaeus Servilius Caepio & Gaius Sempronius Blaesus I
252 Publius Servilius Geminus I & Gaius Aurelius Cotta I
251 Gaius Furius Pacilus & Lucius Caecilius Metellus I
250 Lucius Manlius Vulso II & Gaius Atilius Regulus II
249 Publius Claudius Pulcher & Lucius Junius Pullus
248 Publius Servilius Geminus II & Gaius Aurelius Cotta II
247 Numerius Fabius Buteo & Lucius Caecilius Metellus II
246 Marcus Fabius Licinius & Manius Otacilius Crassus II
245 Marcus Fabius Buteo & Gaius Atilius Bulbus I
244 Aulus Manlius Torquatus I & Gaius Sempronius Blaesus II
243 Gaius Sulpicius Gallus & Gaius Fundanius Fundulus
242 Aulus Postumius Albinus & Quintus Lutatius Catulus
241 Quintus Lutatius Cerco & Aulus Manlius Torquatus II
240 Gaius Claudius Centho & Marcus Sempronius Tuditanus
239 Quintus Valerius Falto & Gaius Mamilius Turrinus
238 Publius Valerius Falto & Tiberius Sempronius Gracchus
237 Lucius Cornelius Lentulus Caudinus & Quintus Fulvius Flaccus I
236 Publius Cornelius Lentulus Caudinus & Gaius Licinius Varus
235 Titus Manlius Torquatus I & Gaius Atilius Bulbus I
234 Lucius Postumius Albinus I & Spurius Carvilius Maximus I
233 Quintus Fabius Maximus Verrucosus I & Manius Pomponius Matho
232 Marcus Aemilius Lepidus & Marcus Publicius Malleolus
231 Gaius Papirius Maso & Marcus Pomponius Matho
230 Marcus Aemilius Barbula & Marcus Junius Pera
229 Lucius Postumius Albinus II & Gnaeus Fulvius Centumalus
228 Quintus Fabius Maximus Verrucosus II & Spurius Carvilius Maximus II
227 Publius Valerius Flaccus & Marcus Atilius Regulus
226 Marcus Valerius Messalla & Lucius Apustius Fullo
225 Lucius Aemilius Papus & Gaius Atilius Regulus
224 Titus Manlius Torquatus II & Quintus Fulvius Flaccus II
223 Publius Furius Philus & Gaius Flaminius I
222 Gnaeus Cornelius Scipio Calvus & Marcus Claudius Marcellus I
221 Publius Cornelius Scipio Asina & Marcus Minucius Rufus
220 Marcus Valerius Laevinus I & Quintus Mucius Scaevola
219 Lucius Aemilius Paullus I & Marcus Livius Salinator I
218 Publius Cornelius Scipio & Tiberius Sempronius Longus
217 Gnaeus Servilius Geminus & Gaius Flaminius II
216 Lucius Aemilius Paullus II & Gaius Terentius Varro
215 Lucius Postumius Albinus III & Tiberius Sempronius Gracchus I
214 Quintus Fabius Maximus Verrucosus IIII & Marcus Claudius Marcellus III
213 Quintus Fabius Maximus & Tiberius Sempronius Gracchus II
212 Appius Claudius Pulcher & Quintus Fulvius Flaccus III
211 Publius Sulpicius Galba I & Gnaeus Fulvius Centumalus
210 Marcus Valerius Laevinus II & Marcus Claudius Marcellus IIII
209 Quintus Fabius Maximus Verrucosus V & Quintus Fulvius Flaccus IIII
208 Titus Quinctius Crispinus & Marcus Claudius Marcellus V
207 Gaius Claudius Nero & Marcus Livius Salinator II
206 Quintus Caecilius Metekkus & Lucius Veturius Philo
205 Publius Cornelius Scipio Africanus I & Publius Licinius Crassus
204 Marcus Cornelius Cethegus & Publius Sempronius Tuditanus
203 Gaius Servilius Geminus & Gnaeus Servilius Caepio
202 Tiberius Claudius Nero & Marcus Servilius Geminus
201 Gnaeus Cornelius Lentulus & Publius Aelius Paetus

200-101 vóór Christus

200 Publius Sulpicius Galba II & Gaius Aurelius Cotta
199 Lucius Cornelius Lentulus & Publius Villius Tappulus
198 Titus Quinctius Flaminius & Sextus Aelius Paetus
197 Gaius Cornelius Cethegus & Quintus Minucius Rufus
196 Lucius Furius Purpurio & Marcus Claudius Marcellus
195 Lucius Valerius Flaccus & Marcus Porcius Cato
194 Publius Cornelius Scipio Africanus II & Tiberius Sempronius Longus
193 Lucius Cornelius Merula & Quintus Minucius Thermus
192 Lucius Quinctius Flaminius & Gnaeus Domitius Ahenobarbus
191 Publius Cornelius Scipio Nasica & Manius Acilius Glabrio
190 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus & Gaius Laelius
189 Gnaeus Manlius Vulso & Marcus Fulvius Nobiliof
188 Marcus Valerius Messalla & Gaius Livius Salinatof
187 Marcus Aemilius Lepidus I & Gaius Flaminius
186 Spurius Postumius Albinus & Quintus Marcius Philippus I
185 Appius Claudius Pulcher & Marcus Sempronius Tuditanus
184 Publius Claudius Pulcher & Lucius Porcius Licinius
183 Quintus Fabius Labeo & Marcus Claudius Marcellus
182 Lucius Aemilius Paullus I & Gnaeus Baebius Tamphilus
181 Publius Cornelius Cethegus & Marcus Baebius Tamphilus
180 Aulus Postumius Albinus & Gaius Calpurnius Piso
179 Lucius Manlius Acidinus & Quintus Fulvius Flaccus
178 Aulus Manlius Vulso & Marcus Junius Brutus
177 Gaius Claudius Pulcher & Tiberius Sempronius Gracchus I
176 Gnaeus Cornelius Scipio Hispallus & Quintus Petillius
175 Marcus Aemilius Lepidus II & Publius Mucius Scaevola
174 Spurius Postumius Albinus & Quintus Mucius Scaevola
173 Lucius Postumius Albinus & Marcus Popillius Laenas
172 Publius Aelius Ligus & Gaius Popillius Laenas I
171 Gaius Cassius Longinus & Publius Licinius Crassus
170 Aulus Atilius Serranus & Aulus Hostilius Mancinus
169 Gnaeus Servilius Caepio & Quintus Marcius Philippus II
168 Lucius Aemilius Paullus II & Gaius Licinius Crassus
167 Quintus Aelius Paetus & Marcus Junius Pennus
166 Gaius Sulpicius Galba & Marcus Claudius Marcellus I
165 Titus Manlius Torquatus & Gnaeus Octavius
164 Aulus Manlius Torquatus & Quintus Cassius Longinus
163 Tiberius Sempronius Gracchus II & Marcus Juventius Thalna
162 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum I & Gaius Marcius Figulus I
161 Marcus Valerius Messalla & Gaius Fannius Strabo
160 Marcus Cornelius Cethegus & Lucius Anicius Gallus
159 Gnaeus Cornelius Dolabella & Marcus Fulvius Nobiliof
158 Marcus Aemilius Lepidus & Gaius Popillius Laenas II
157 Sextus Julius Caesar & Lucius Aurelius Orestes
156 Lucius Cornelius Lentulus Lupus & Gaius Marcius Figulus II
155 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum II & Marcus Claudius Marcellus II
154 Lucius Postumius Albinus & Quintus Opimius
153 Titus Annius Luscus & Quintus Fulvius Nobiliof
152 Lucius Valerius Flaccus & Marcus Claudius Marcellus III
151 Aulus Postumius Albinus & Lucius Licinius Lucullus
150 Titus Quinctius Flaminius & Manius Acilius Balbus
149 Manius Manilius & Lucius Marcius Censorinus
148 Spurius Postumius Albinus Magnus & Lucius Calpurnius Piso Caesoninus
147 Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus I & Gaius Livius Drusus
146 Gnaeus Cornelius Lentulus & Lucius Mummius Achaicus
145 Quintus Fabius Maximus Aemilianus & Lucius Hostilius Mancinus
144 Servius Sulpicius Galba & Lucius Aurelius Cotta
143 Appius Claudius Pulcher & Quintus Caecilius Metellus Macedonicus
142 Quintus Fabius Maximus Servilianus & Lucius Caecilius Metellus Calvus
141 Gnaeus Servilius Caepio & Quintus Pompeius
140 Quintus Servilius Caepio & Gaius Laelius Sapiens
139 Gnaeus Calpurnius Piso & Marcus Popillius Laenas
138 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio & Decimus Junius Brutus Callaicus
137 Marcus Aemilius Lepidus Porcina & Gaius Hostilius Mancinus
136 Lucius Furius Philus & Sextus Atilius Serranus
135 Quintus Calpurnius Piso & Servius Fulvius Flaccus
134 Gaius Fulvius Flaccus & Publius Cornelius Scipio Africanus Aemilianus II
133 Lucius Calpurnius Piso Frugi & Publius Mucius Scaevola
132 Publius Popillius Laenas & Publius Rupilius
131 Lucius Valerius Flaccus & Publius Licinius Crassus Dives Mucianus
130 Lucius Cornelius Lentulus & Marcus Perperna
129 Gaius Sempronius Tuditanus & Manius Aquillius
128 Titus Annius Rufus & Gnaeus Octavius
127 Lucius Cornelius Cinna & Lucius Cassius Longinus Ravilla
126 Marcus Aemilius Lepidus & Lucius Aurelius Orestes
125 Marcus Fulvius Flaccus & Marcus Plautius Hypsaeus
124 Gaius Cassius Longinus & Gaius Sextius Calvinus
123 Titus Quinctius Flaminius & Quintus Caecilius Metellus Baliaricus
122 Gnaeus Domitius Ahenobarbus & Gaius Fannius
121 Quintus Fabius Maximus Allobrigicus & Lucius Opimius
120 Gaius Papirius Carbo & Publius Manilius
119 Lucius Aurelius Cotta & Lucius Caecilius Metellus Delmaticus
118 Quintus Marcius Rex & Marcus Porcius Cato
117 Lucius Caecilius Metellus Diadematus & Quintus Mucius Scaevola
116 Quintus Fabius Maximus Eburnus & Gaius Licinius Geta
115 Marcus Aemilius Scaurus & Marcus Caecilius Metellus
114 Manius Acilius Balbus & Gaius Porcius Cato
113 Gnaeus Papirius Carbo & Gaius Caecilius Metellus Caprarius
112 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus & Marcus Livius Drusus
111 Publius Cornelius Scipio Nasica Serapio & Lucius Calpurnius Bestia
110 Spurius Postumius Albinus & Marcus Minucius Rufus
109 Quintus Caecilius Metellus Numidicus & Marcus Junius Silanus
108 Servius Sulpicius Galba & Lucius Hortensius
107 Lucius Cassius Longinus & Gaius Marius I
106 Quintus Servilius Caepio & Gaius Atilius Serranus
105 Gnaeus Mallius Maximus & Publius Rutilius Rufus
104 Gaius Flavius Fimbria & Gaius Marius II
103 Lucius Aurelius Orestes & Gaius Marius III
102 Quintus Lutatius Catulus & Gaius Marius IIII
101 Manius Aquilius & Gaius Marius V

100-1 vóór Christus

100 Lucius Valerius Flaccus & Gaius Marius VI
99 Aulus Postumius Albinus & Marcus Antonius
98 Quintus Caecilius Metellus Nepos & Titus Didius
97 Gnaeus Cornelius Lentulus & Publius Licinius Crassus
96 Gaius Cassius Longinus & Gnaeus Domitius Ahenobarbus
95 Lucius Licinius Crassus & Quintus Mucius Scaevola
94 Gaius Coelius Caldus & Lucius Domitius Ahenobarbus
93 Gaius Valerius Flaccus & Marcus Herennius
92 Gaius Claudius Pulcher & Marcus Perperna
91 Sextus Julius Caesar & Lucius Marcius Philippus
90 Lucius Julius Caesar & Publius Rutilius Lupus
89 Gnaeus Pompeius Strabo & Lucius Porcius Cato
88 Lucius Cornelius Sulla I & Quintus Pompeius Rufus
87 Lucius Cornelius Cinna I & Gnaeus Octavius
86 Lucius Cornelius Cinna II & Gaius Marius VII
85 Lucius Cornelius Cinna III & Gnaeus Papirius Carbo I
84 Lucius Cornelius Cinna IIII & Gnaeus Papirius Carbo II
83 Lucius Cornelius Scipio Asiaticus & Gaius Norbanus
82 Gnaeus Papirius Carbo III & Gaius Marius
82-79 Lucius Cornelius Sulla dictator
81 Gnaeus Cornelius Dolabella & Marcus Tullius Decula
80 Lucius Cornelius Sulla II & Quintus Caecilius Metellus Pius
79 Appius Claudius Pulcher & Publius Servilius Vatia
78 Marcus Aemilius Lepidus & Quintus Lutatius Catulus
77 Mamercus Aemilius Lepidus Livianus & Decimus Junius Brutus
76 Gnaeus Octavius & Gaius Scribonius Curio
75 Gaius Aurelius Cotta & Lucius Octavius
74 Marcus Aurelius Cotta & Lucius Licinius Lucullus
73 Gaius Cassius Longinus & Marcus Terentius Varro Lucullus
72 Gnaeus Cornelius Lentulus Clodianus & Lucius Gellius Publicola
71 Publius Cornelius Lentulus Sura & Gnaeus Aufidius Orestes
70 Marcus Licinius Crassus I & Gnaeus Pompeius Magnus I
69 Quintus Caecilius Metellus Creticus & Quintus Hortensius
68 Lucius Caecilius Metellus & Quintus Marcius Rex
67 Manius Acilius Glabrio & Gaius Calpurnius Piso
66 Manius Aemilius Lepidus & Lucius Volcacius Tullus
65 Lucius Manlius Torquatus & Lucius Aurelius Cotta
64 Lucius Iulius Caesar & Gaius Marcius Figulus
63 Gaius Antonius Hybrida & Marcus Tullius Cicero
62 Decimus Junius Silanus & Lucius Licinius Murena
61 Marcus Valerius Messalla Niger & Marcus Pupius Piso Frugi Calpurnianus
60 Lucius Afranius & Quintus Caecilius Metellus Celer
59 Gaius Julius Caesar I & Marcus Calpurnius Bibulus
58 Lucius Calpurnius Piso Caesoninus & Aulus Gabinius
57 Publius Cornelius Lentulus Spinther & Quintus Caecilius Metellus Nepos
56 Gnaeus Cornelius Lentulus Marcellinus & Lucius Marcius Philippus
55 Marcus Licinius Crassus II & Gnaeus Pompeius Magnus II
54 Appius Claudius Pulcher & Lucius Domitius Ahenobarbus
53 Marcus Valerius Messalla Rufus & Gnaeus Domitius Calvinus I
52 Quintus Caecilius Metellus Pius Scipio & Gnaeus Pompeius Magnus III
51 Marcus Claudius Marcellus & Servius Sulpicius Rufus
50 Lucius Aemilius Lepidus Paullus & Gaius Claudius Marcellus
49 Lucius Cornelius Lentulus Crus & Gaius Claudius Marcellus
49-44 Gaius Julius Caesar dictator
48 Gaius Julius Caesar II & Publius Servilius Isauricus I
47 Quintus Fufius Calenus & Publius Vatinius
46 Gaius Julius Caesar III & Marcus Aemilius Lepidus I
45 Gaius Julius Caesar IIII zonder ambtgenoot
44 Gaius Julius Caesar V & Marcus Antonius I
43 Aulus Hirtius & Gaius Vibius Pansa
43-36 triumviraat van Marcus Aemilius Lepidus & Marcus Antonius en Augustus
42 Marcus Aemilius Lepidus II & Lucius Munatius Plancus
41 Publius Servilius Isauricus II & Lucius Antonius
40 Gaius Asinius Pollio & Gnaeus Domitius Calvinus II
39 Gaius Calvisius Sabinus & Lucius Marcius Censorinus
38 Appius Claudius Pulcher & Gaius Norbanus Flaccus
37 Lucius Caninius Gallus & Marcus Vipsanius Agrippa I
36 Marcus Cocceius Nerva & Lucius Gellius Publicola
36-32 Marcus Antonius & Augustus gedeelde machthebbers
35 Lucius Cornificius & Sextus Pompeius
34 Marcus Antonius II & Lucius Scribonius Libo
33 Imperator Caesar Augustus II & Lucius Volcacius Tullus
32 Gnaeus Domitius Ahenobarbus & Gaius Sosius
32 voor Christus – 14 na Christus principaat van Augustus
31 (Imperator Caesar) Augustus III & Marcus Valerius Messalla Corvinus
30 (Imperator Caesar) Augustus IIII & Marcus Licinius Crassus
29 (Imperator Caesar) Augustus V & Sextus Appuleius
28 (Imperator Caesar) Augustus VI & Marcus Vipsanius Agrippa II
27 (Imperator Caesar) Augustus VII & Marcus Vipsanius Agrippa III
26 (Imperator Caesar) Augustus VIII & Titus Statilius Taurus II
25 (Imperator Caesar) Augustus VIIII & Marcus Junius Silanus
24 (Imperator Caesar) Augustus X & Gaius Norbanus Flaccus
23 (Imperator Caesar) Augustus XI & Aulus Terentius Varro Murena
22 Lucius Arruntius & Marcus Claudius Marcellus Aeserninus
21 Quintus Aemilius Lepidus & Marcus Lollius
20 Marcus Appuleius & Publius Silius Nerva
19 Quintus Lucretius Vespillo & Gaius Sentius Saturninus
18 Gnaeus Cornelius Lentulus & Publius Cornelius Lentulus Marcellinus
17 Gaius Furnius & Gaius Junius Silanus
16 Publius Cornelius Scipio & Lucius Domitius Ahenobarbus
15 Lucius Calpurnius Piso Frugi & Marcus Livius Drusus Libo
14 Gnaeus Cornelius Lentulus & Marcus Licinius Crassus
13 Tiberius Caesar Augustus I & Publius Quinctilius Varus
12 Publius Sulpicius Quirinus & Marcus Valerius Messalla Barbatus
11 Paullus Fabius Maximus & Quintus Aelius Tubero
10 Africanus Fabius Maximus & Iulus Antonius
9 Nero Claudius Drusus & Titus Quinctius Crispinus
8 Gaius Asinius Gallus & Gaius Marcius Censorinus
7 Tiberius Caesar Augustus II & Gnaeus Calpurnius Piso
6 Gaius Antistius Vetus & Decimus Laelius Balbus
5 Imperator Caesar Augustus XII & Lucius Cornelius Sulla
4 Gaius Calvisius Sabinus & Lucius Passienus Rufus
3 Lucius Cornelius Lentulus & Marcus Valerius Messalla
2 (Imperator Caesar) Augustus XIII & Marcus Plautius Silvanus
1 Cossus Cornelius Lentulus & Lucius Calpurnius Piso

1-100 na Christus

1 C. Caesar & L. Aemilius Paullus
2 P. Alfenus Varus & P. Vinicius
3 M. Servilius & L. Aelius Lamia
4 Sex. Aelius Catus & C. Sentius Saturninus
5 Cn. Cornelius Cinna Magnus & L. Valerius Messalla Volesus
6 M. Aemilius Lepidus & L. Arruntius
7 Q. Caecilius Metellus Creticus Silanus & A. Licinius Nerva Silianus
8 M. Furius Camillus & Sex. Nonius Quinctilianus
9 Q. Sulpicius Camerinus & C. Poppaeus Sabinus
10 P. Cornelius Dolabella & C. Junius Silanus
11 M. Aemilius Lepidus & T. Statilius Taurus
12 Germanicus Caesar & C. Fonteius Capito
13 L. Munatius Plancus & C. Silius
14 Sex. Appuleius & Sex. Pompeius
15 Drusus Caesar & C. Norbanus Flaccus
16 Sisenna Statilius Taurus & L. Scribonius Libo
17 L. Pomponius Flaccus & C. Caelius Rufus
18 Tiberius & Germanicus Caesar
19 M. Junius Silanus Torquatus & L. Norbanus Balbus
20 M. Valerius Messalla & M. Aurelius Cotta
21 Tiberius & Drusus Caesar
22 Decimus Haterius Agrippa & C. Sulpicius Galba
23 C. Asinius Pollio & C. Antistius Vetus
24 Ser. Cornelius Cethegus & L. Visellius Varro
25 Cossus Cornelius Lentulus & M. Asinius Agrippa
26 Cn. Cornelius Lentulus Gaetulicus & C. Calvisius Sabinus
27 M. Licinius Crassus Frugi & L. Calpurnius Piso
28 C. Appius Junius Silanus & P. Silius Nerva
29 L. Rubellius Geminus & C. Fufius Geminus
30 M. Vinicius & L. Cassius Longinus
31 Tiberius & L. Aelius Sejanus
32 Cn. Domitius Ahenobarbus & L. Arruntius Camillus Scribonianus
33 Galba & L. Cornelius Sulla Felix
34 L. Vitellius & Paullus Fabius Persicus
35 C. Cestius Gallus
36 Sex. Papinius & Q. Plautius
37 Cn. Acerronius Proculus & C. Petronius Pontius Nigrinus
38 M. Aquila Julianus & C. Nonius Asprenas
39 Caligula & L. Apronius Caesianus
40 Caligula & ?
41 Caligula & Cn. Sentius Saturninus
42 Claudius & C. Caecina Largus
43 Claudius & L. Vitellius
44 C. Passienus Crispus & T. Statilius Taurus
45 M. Vinicius & T. Statilius Taurus Corvinus
46 Decimus Valerius Asiaticus & M. Junius Silanus
47 Claudius & L. Vitellius
48 Vitellius & L. Vipstanus Publicola
49 Q. Veranius & C. Pompeius Longus Gallus
50 C. Antistius Vetus & M. Suillius Nerullinus
51 Vespasianus & Cornelius Salvidienus Orfitus
52 Faustus Cornelius Sulla Felix & L. Salvius Otho Titianus
53 Decimus Junius Silanus Torquatus & Q. Haterius Antoninus
54 M.’ Acilius Aviola & M. Asinius Marcellus
55 Nero & L. Antistius Vetus
56 Q. Volusius Saturninus & P. Cornelius Scipio
57 Nero & L. Calpurnius Piso
58 Nero & M. Valerius Messalla Corvinus
59 C. Vipstanus Apronianus & C. Fonteius Capito
60 Nero & Cossus Cornelius Lentulus
61 P. Petronius Turpilianus & L. Caesennius Paetus
62 P. Marius Celsus & L. Afinius Gallus
63 C. Memmius Regulus & L. Verginius Rufus
64 C. Laecanius Bassus & M. Licinius Crassus Fru
65 A. Licinius Nerva Silianus & M. Julius Vestinus Atticus
66 C. Luccius Telesinus & C. Suetonius Paullinus
67 Fonteius Capito & L. Julius Rufus
68 P. Galerius Trachalus & Catius Silius Italicus
69 Ser. Galba Imp. Caesar Augustus II & T. Vinius Rufinus
70 Imp. Caesar T. Flavius Vespasianus Augustus II & T. Flavius Sabinus Vespasianus
71 Imp. Caesar T. Flavius Vespasianus Augustus III & M. Cocceius Nerva
72 Imp. Caesar T. Flavius Vespasianus Augustus IV & T. Flavius Sabinus Vespasianus II
73 T. Flavius Domitianus Caesar II & L. Valerius Catulus Messalinus
74 Imp. Caesar T. Flavius Vespasianus Augustus V & Imp. T. Flavius Vespasianus Caesar III
75 Imp. Caesar T. Flavius Vespasianus Augustus VI & Imp. T. Flavius Vespasianus Caesar IV
76 Imp. Caesar T. Flavius Vespasianus Augustus VII & Imp. T. Flavius Vespasianus Caesar V
77 Imp. Caesar T. Flavius Vespasianus Augustus VIII & Imp. T. Flavius Vespasianus Caesar VI
78 L. Ceionius Commodus & D. Novius Priscus
79 Imp. Caesar T. Flavius Vespasianus Augustus IX & Imp. T. Flavius Vespasianus Caesar VII
80 Imp. Titus Caesar Vespasianus Augustus VIII & Caesar Domitianus VII
81 L. Flavius Silva (of Silvanus) Nonius Bassus & Asinius Pollio Verrucosus
82 Imp. Caesar Domitianus Augustus VIII & T. Flavius Sabinus
83 Imp. Caesar Domitianus Augustus IX & Q. Petillius Rufus II
84 Imp. Caesar Domitianus Augustus Germanicus X & C. Oppius Sabinus
85 Imp. Caesar Domitianus Augustus Germanicus XI & T. Aurelius Fulvus
86 Imp. Caesar Domitianus Augustus Germanicus XII & Cornelius Dolabella Sulpicianus
87 Imp. Caesar Domitianus Augustus Germanicus XIII & L. Volusius Saturninus
88 Imp. Caesar Domitianus Augustus Germanicus XIV & L. Minicius Rufus
89 T. Aurelius Fulvus & Atratinus
90 Imp. Caesar Domitianus Augustus Germanicus XV & M. Cocceius Nerva II
91 M. Ulpius Traianus & M. Acilius Glabrio
92 Imp. Caesar Domitianus Augustus Germanicus XVI & Q. Volusius Saturninus
93 Cn. Pompeius Collega & Cornelius Priscus
94 L. Nonius Torquatus Asprenas & T. Sextius Magius Lateranus
95 Imp. Caesar Domitianus Augustus Germanicus XVII & T. Flavius Clemens
96 C. Antistius Vetus & T. Manlius Valens
97 Imp. M. Cocceius Nerva Caesar Augustus III & L. Virginius Rufus III
98 Imp. M. Cocceius Nerva Caesar Augustus IV & T. Flavius Libo
99 A. Cornelius Palma & Q. Sosius Senecio
100 Imp. Caesar M. Ulpius Traianus Augustus III & Sex. Iulius Frontinus III

101-200 na Christus 

101 Imp. Caesar M. Ulpius Traianus Augustus IV & Q. Articuleius Paetus II
102 L. Licinius Sura & L. Iulius Ursus Servianus
103 L. Licinius Sura II & L. Neratius Marcellus
104 Imp. Caesar Nerva Traianus Augustus Germanicus Dacicus V & M. Laberius Maximus II
105 Tib. Iulius Cdus Marius Celsus II & C. Antius A. Iulius Quadratus II
106 L. Ceionius Commodus Aurelius Annius Verus & Tuccius Cerealis
107 L. Licinius Sura IV & Q. Sosius Senecio II
108 App. Annius Trebonius Gallus M. Atilius Metilius Bradua
109 A. Cornelius Palma II & Baebius Tullus
110 Ser. Scipio Salvidienus Orfitus & M. Peducaeus Priscinus
111 C. Calpurnius Piso & M. Vettius Bolanus
112 Imp. Caesar M. Ulpius Traianus Augustus VI & T. Sextius Africanus
113 L. Publilius Celsus II & C. Clodius Crispinus
114 Q. Ninnius Hasta & P. Manilius Vopiscus
115 L. Vipstanus Messala & M. Virgilianus Pedo
116 L. Lamia Aelianus & Vetus
117 Niger & Apronianus
118 Imp. Caesar P. Aelius Traianus Hadrianus Augustus II & Cn. Pedanius Fuscus Salinator
119 Imp. Caesar P. Aelius Traianus Hadrianus Augustus III & Rusticus
120 L. Catilius Servus II & T. Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus
121 M. Annius Verus II & Augur
122 M. Acilius Aviola & Corellius Pansa
123 L. Venuleius Apronianus & Q. Articuleius Paetinus
124 M. Acilius Glabrio & C. Bellicus Torquatus
125 Valerius Asiaticus II & L. Epidius Titius Aquilinus
126 M. Annius Verus III & Eggius Ambibulus
127 M. Squilla Gallicanus & T. Atilius Titianus
128 Torquatus Asprenas II & L. Annius Libo
129 L. Neratius Marcellus II & P. Iuventius Celsus
130 Q. Fabius Catullinus & M. Flavius Aper
131 Ser. Octavius Laenas Pontianus & M. Antonius Rufinus
132 C. Serius Augurinus & C. Trebius Sergianus
133 M. Antonius Hiberus & P. Mummius Sisenna Rutilianus
134 L. Iulius Ursus Servianus III & T. Vibius Varus
135 Pontianus & Atilianus
136 L. Ceionius Commodus Verus & Sex. Vetulenus Civica Pompeianus
137 L. Aelius Verus Caesar II & P. Coelius Balbinus Vibullius Pius
138 Censorius Niger & Sulpicius Camerinus
139 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius II & C. Bruttius Praesens II
140 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus Pius III & M. Aelius Aurelius Verus Caesar
141 M. Peducaeus Stloga Priscinus & T. Haenius Severus
142 L. Statius Quadratus & C. Cuspius Rufinus
143 C. Bellicius Torquatus & Tib. Clus Atticus Herodes
144 L. Hedius Rufus Lollianus Avitus & Tib. Clus Maximus
145 Imp. Caesar T. Aelius Hadrianus Antoninus Augustus IV & M. Aelius Aurelius Verus Caesar I
146 Sex. Erucius Clarus II & Cn. Clus Severus
147 M. Annius Largus & C. Prastina Pacatus Messalinus
148 C. Bellicius Torquatus & P. Salvius Iulianus
149 Ser. Cornelius Scipio Salvidienus Orfitus & Q. Nonius Sosius Priscus
150 M. Squilla Gallicanus & Sex. Carminius Vetus
151 Sex. Quintilius Condianus & Sex. Quintilius Valerius Maximus
152 M. Acilius Glabrio & M. Valerius Homullus
153 C. Fulvius Bruttius Praesens, M. Valerius & A. Iunius Rufinus
154 L. Aelius Aurelius Commodus & T. Sextius Lateranus
155 C. Iulius Severus & M. Iunius Rufinus Sabinianus
156 M. Ceionius Silvanus & C. Serius Augurinus
157 M. Ceionius Civica Barbarus & M. Metilius Regulus
158 Sex. Sulpicius Tertullus & Q. Tineius Clemens Sacerdos
159 Plautius Quintillus & M. Statius, M. Clus Priscus Licinius Italicus
160 Ap. Annius Atilius Bradua & T. Clodius Vibius Varus
161 M. Aelius Aurelius Verus Caesar III & L. Aelius Aurelius Commodus II
162 Q. Iunius Rusticus II & Aquilinus
163 M. Pontius Laelianus Larcius Sabinus & P. Iunius Pastor, L. Caesennius Hospes
164 M. Pompeius Macrinus & P. Iuventius Celsus
165 M. Gavius Orfitus & L. Arrius Pudens
166 Q. Servilius Pudens & L. Fufidius Pollio
167 Imp. Caesar L. Aurelius Verus Augustus III & M. Ummidius Quadratus
168 L. Venuleius Montanus Apronianus II & L. Sergius Paullus II
169 Q. Sosius Priscus & P. Coelius Apollinaris
170 M. Cornelius Cethegus & C. Erucius Clarus
171 T. Statilius Severus & L. Alfidius Herennianus
172 Ser. Calpurnius Scipio Orfitus & Quintilius Maximus
173 Cn. Clus Severus II & Tib. Clus Pompeianus II
174 Gallus & Flaccus Cornelianus
175 L. Calpurnius Proculus Piso & P. Salvius Iulianus
176 T. Vitrasius Pollio II & M. Flavius Aper II
177 L. Aelius Aurelius Commodus Antoninus Caesar & M. Plautius Quintilius
178 Ser. Cornelius Scipio Orfitus & Iulianus Rufus
179 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus II & P. Martius Verus II
180 C. Fulvius Valens Aquilius Veiento II & Sex. Quintilius Condianus
181 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus III & L. Antistius Burrus Adventus
182 M. Petronius Sura Mamertinus & Q. Tineius Rufus
183 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus IV & C. Aufidius Victorinus II
184 L. Cossonius Eggius Marullus & Cn. Papirius Aelianus
185 M. Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus & M. Atilius Bradua
186 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus V & M. Acilius Glabrio II
187 L. Brutus Quinctius Crispinus & L. Roscius Aelianus
188 Seius Fuscianus II & M. Servilius Silanus II
189 Duillius Silanus & Q. Servilius Silanus
190 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus VI & M. Petronius Sura Septimianus
191 Pedo Apronianus & M. Valerius Bradua Mauricus
192 Imp. Caesar M. Aurelius Commodus Antoninus Augustus VII & P. Helvius Pertinax II
193 Q. Sosius Falco & C. Iulius Erucius Clarus
194 Imp. Caesar L. Septimius Severus Pertinax Augustus II & D. Clodius Septimius Albinus Caesar II
195 Scapula Tertullus & Tineius Clemens
196 C. Domitius Dexter II & L. Valerius Messala Thrasia Priscus
197 T. Sextius Lateranus & L. Cuspius Rufinus
198 Saturninus & L. Aurelius Gallus
199 P. Cornelius Anullinus & M. Aufidius Fronto
200 Tib. Clus Severus & C. Aufidius Victorinus

201-300 na Christus

201 L. Annius Fabrianus & M. Nonius Arrius Mucianus
202 Imp. Caesar L. Septimius Severus Pius Pertinax Augustus III & Imp. Caesar M. Aurelius
Antoninus Augustus
203 C. Fulvius Plautianus II & P. Septimius Geta II
204 L. Fabius Cilo Lepidus Fulcinianus II & M. Annius Flavius Libo
205 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus II & P. Septimius Geta Caesar
206 M. Nummius Umbrius Primus Senecio Albinus & L. Fulvius Gavius Numisius Petronius Aemilianus
207 M. Nonius Arrius Paulinus Aper & L. Marius Maximus
208 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus III & P. Septimius Geta Caesar II
209 Tib. Clus Pompeianus & Avitus
210 M. Acilius Vibius Faustinus & A. Triarius Rufinus
211 Q. Hedius Rufus Lollianus Gentianus & Pomponius Bassus
212 C. Iulius Asper & C. Iulius Galerius Asper II
213 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus IV & D. Coelius Balbinus II
214 Silius Messala & Sabinus
215 Maecius Laetus II & Sulla Cerealis
216 Catius Sabinus II & Cornelius Anullinus
217 C. Bruttius Praesens & T. Messius Extricatus II
218 Imp. Caesar M. Opellius Severus Macrinus Augustus & T. Messius Extricatus II
219 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus II & Q. Tineius Sacerdos II
220 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus III & P. Valerius Comazon Eutychianus II
221 C. Valerius Gratus Sabinianus & M. Fabius Seleucus
222 Imp. Caesar M. Aurelius Antoninus Augustus IV & M. Aurelius Severus Alexr Caesar
223 L. Marius Maximus Perpetuus Aurelianus II & L. Roscius Paculus Aelianus
224 Ap. Clus Iulianus II & C. Bruttius Crispinus
225 Tib. Manilius Fuscus II & Ser. Calpurnius Domitius Dexter
226 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexr Augustus II & L. Aufidius Marcellus II
227 M. Nummius Albinus & M. Laelius Maximus
228 Modestus II & Probus
229 Imp. Caesar M. Aurelius Severus Alexr Augustus III & Cassius Dio Cocceianus II
230 L. Virius Agricola & Sex. catius Clementinus Priscillianus
231 Clus Pompeianus & T. Flavius Pelignianus
232 Lupus & L. Valerius Publicola Balbinus Maximus
233 Maximus & Paternus
234 M. Clodius Pupienus Maximus II & Agricola Urbanus II
235 Cn. Clus Severus & L. Tib. Clus Aurelius Quintianus
236 Imp. Caesar C. Iulius Verus Maximinus Augustus & M. Pupienius Africanus
237 Perpetuus & P. Pomponius Cornelianus
238 C. Betitius Pius Maximilianus & Proculus Pontianus
239 Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Pius Augustus & M. Acilius Aviola
240 Vettius Sabinus II & Venustus
241 Imp. Caesar M. Antonius Gordianus Pius Augustus II & Pompeianus
242 C. Aufidius Vettius Atticus & C. Asinius Praetextatus
243 L. Annius Arrianus & C. Cervonius Papus
244 L. Armenius Peregrinus & L. Fulvius Aemilianus
245 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus & C. Maesius Aquilius fabius Titianus
246 Praesens & M. Nummius Ceionius Annius Albinus
247 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus II & M. Iulius Philippus Caesar
248 Imp. Caesar M. Iulius Philippus Augustus III & M. Iulius Philippus Caesar II
249 L. Fulvius Aemilianus II & L. Naevius Aquilinus
250 Imp. Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Augustus II & Vicius Gratus
251 Imp. Caesar C. Messius Quintus Traianus Decius Augustus III & Q. Herennius Etruscus Messius
Decius Caesar
252 Imp. Caesar C. Vibius Trebonianus Gallus Augustus II & Imp. Caesar C. Vibius Afinius
Gallus Volusianus Augustus
253 Imp. Caesar C. Vibius Afinius Gallus Volusianus Augustus II & L. Valerius Publicola Balbinus Maximus
254 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus II & Imp. Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus
Augustus
255 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus III & Imp. Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus
Augustus II
256 Maximus & Glabrio
257 Imp. Caesar P. Licinius Valerianus Augustus IV & Imp. Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus
Augustus III
258 Memmius Tuscus & Bassus
259 L. Arr[un]tius Aemilianus & T. Flavius Bassus
260 Cornelius Saecularis II & C. Iulius Donatus
261 Imp. Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus Augustus IV & L. Petronius Taurus Volusianus
262 Imp. Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus Augustus V & L. Faustinus
263 M. Mummius Ceionius Annius Albinus & Maximus Dexter
264 Imp. Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus Augustus VI & Saturninus
265 P. Licinius Valerianus Nob. Vir II & Lucillus
266 Imp. Caesar P. Licinius Egnatius Gallienus Augustus VII & Sabillinus
267 Paternus & Arcesilaus
268 Paternus II & Marianus
269 Imp. Caesar M. Aurelius Clus Augustus & Nonius Paternus
270 Flavius Antiochianus II & Furius Orfitus
271 Imp. Caesar L. Domitus Aurelianus Augustus & Bassus II
272 Quietus & Iunius Veldumianus
273 M. Clus Tacitus & Furius Placidus (or Placidianus)
274 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus II & C. Iulius Capitolinus
275 Imp. Caesar L. Domitius Aurelianus Augustus III & Marcellinus
276 Imp. Caesar M. Clus Tacitus Augustus II & Aemilianus
277 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus & Paulinus
278 Imp. Caesar M. Aurelius probus Augustus II & Virius Lupus
279 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus III & Nonius Paternus II
280 Messala & Gratus
281 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus IV & C. Iunius Tiberianus
282 Imp. Caesar M. Aurelius Probus Augustus V & Pomponius Victorinus (or Victorianus)
283 Imp. Caesar M. Aurelius Carus Augustus II & M. Aurelius Carinus Nob. Caesar
284 Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus II & Imp. Caesar M. Aurelius Numerianus
Augustus
285 Imp. Caesar M. Aurelius Carinus Augustus III & Aristobulus
286 M. Iunius Maximus II & Vettius Aquilinus
287 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus III & Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus
288 Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus II & Pomponius Ianuarius
289 M. Macrius Bassus & L. Ragonius Quintianus
290 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus IV & Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus III
291 C. Iunius Tiberianus II & Cassius Dio
292 Aeranius Hannibalianus & Asclepiodotus
293 Imp. Caesar C. Aurelius Valerius Diocletianus Augustus V & Imp. Caesar M. Aurelius Valerius Maximianus Augustus IV
294 Caius Flavius Constantius Caesar & C. Galerius Valerius Maximianus Caesar
295 Nummius Tuscus & Annius Anullinus
296 Imp. Caes. C. Aurel. Valer. Diocletianus Augustus VI & C. Flavius Valerius Constantius Caesar II
297 Imp. Caes. M. Aurel. Valer. Maximianus Augustus V & G30-03-2008 9:16 II & Virius Gallus
299 Imp. Caes. C. Aurelius Valerius Diocletianus VII & Imp. Caes. M. Aurelius Valerius Maximianus VI
300 C. Flavius Valer. Constantius Caesar III & Galerius Valer. Maximianus Caesar III

301-400 na Christus

301 T. Flavius Postumius Titianus II & Popilius Nepotianus
302 C. Flavius Valer. Constantius Caesar IV & Galerius Valer. Maximianus Caesar IV
303 Imp. Caes. Aurel. Valer. Diocletianus VIII & Imp. Caes. Aurel. Valer. Maximianus VII
304 Imp. Caes. Aurel. Valer. Diocletianus Augustus IX & Imp. Caes. Aurel. Valer. Maximianus Augustus VIII
305 C. Flavius Valer. Constantius Caesar V & Galerius Maximianus Caesar V
306 Imp. Caes. C. Flav. Valer. Constantius Augustus VI & Imp. Caes. Galerius Valer. Maximianus Augustus VI
307 Imp. Caes. M. Aurelius Val. Maximianus Augustus IX (westen);
Imp. Caes. M. Aurelius Val. Maximianus Augustus IX (Rome);
Imp. Flavius Valerius Severus Augustus (oosten) & C. Fl. Valer. Constantinus Nob. Caes. (westen);
Galerius Valer.Maximinus Nob. Caes. (Rome);
Galerius Valer. Maximinus Nob. Caes. (oosten)
308 Imp. Caes. M. Aurel. Valer. Maxentius Augustus (Rome);
Imp. Caes. M. Aurel. Valer. Maximianus Augustus X (buiten Italië) & M. Valerius Romulus Nob. vir.
(Rome);
Imp. Caes. Galerius Valer. Maximianus Augustus VII (buiten Italië)
309 Imp. Caes. M. Aurelius Valer. Maxentius Augustus II & M. Valer. Romulus Nob. vir II
310 Imp. Caes. M. Aur. Valer. Maxentius Augustus III & Probus
311 Imp. Caes. Galerius Valer. Maximianus Augustus VIII & Imp. Caes. Galerius Valerius Maximianus Augustus II
312 Imp. Caes. C. Flavius Valer. Constantinus Augustus II & Imp. Caes. P. Valer. Licinianus Licinius Augustus II
313 Imp. Caes. C. Flavius Valer. Constantinus Augustus III & Imp. Caes. P. Valerius Licinianus Licinius Augustus III
314 C. Ceionius Rufius Volusianus II & Annianus
315 Imp. Caes. C. Flav. Valer. Constantinus Augustus IV & Imp. Caes. P. Valer. Licinianus Licinius Augustus IV
316 Sabinus & Q. Aradius Rufinus
317 Ovinius Gallicanus & Septimius Bassus
318 Imp. Caes. P. Valer. Licinianus Licinius Augustus V & Fl. Iulius Crispus Nob. Caes.
319 Imp. Caes. C. Flav. Val. Constantinus Augustus V & Valer. Licinianus Licinius Nob. Caes.
320 Imp. Caes. C. Flav. Val. Constantinus Augustus VI & Fl. Clus Constantinus Iunior Nob. Caes.
321 Fl. Iulius Crispus Nob. Caes. II & Fl. Clus Constantinus Iunior Nob. Caes. II
322 Petronius Probianus & Amnius Anicius Iulianus
323 Acilius Severus & C. Vettius Cossinius Rufus
324 Fl. Iulius Crispus Nob. Caes. III & Fl. Clus Constantinus Nob. Caes. III
325 Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus II & P. Ceionius Iulianus
326 Imp. Caes. C. Flav. Valer. Constantinus Augustus VII & Fl. Iul. Constantinus Nob. Caes.
327 Fl. Caesarinus Constantinus & Maximus
328 P. Ianuarius Primus & Iustus
329 Imp. Caes. C. Flavius Valer. Constantinus Augustus VIII & Fl. Cl Constantinus Iunior Nob. Caes. III, Fl. Gallicanus
330 Aurelius Iulianus Symmachus & Annius Bassus
331 Ablavius & Papinius Pacatianus
332 Moecilius Hilarianus & Fl. Iulius Delmatius
333 Zenophilus & Proculus Optatus
334 Amnius Manius Nicomachus (Anicius Paulinius Iunior) & Fl. Iulius Constantius
335 Ceionius Rufius Albinus & Fl. Popilius Constantinus Nepotianus
336 Facundus & Felicianus
337 Tib. Fabius Titianus & Ursus
338 Polemius & Imp. Fl. Iulius Constantius Augustus II
339 Imp. Fl. Iul. Constans Augustus & Septimius Acyndinus
340 L. Aradius Valerius Proculus & Marcellinus
341 Petronius Probinus & Imp. Fl. Iul. Constantius Augustus III
342 Imp. Fl. Iul. Constans Augustus II & M. Maecius Memmius Furius Babusius Caecilian. Placidus
343 Romulus & Fl. Domitius Leontius
344 Fl. Sallustius Bonosus & Amantius
345 Albinus & Imp. Fl. Iul. Constantius Augustus II
346 Imp. Fl. Iul. Constans Augustus III & Vulcatius Rufinus
347 Eusebius & Fl. Philippus
348 Fl. Salia & Ulpius Limenius
349 Fabius Aconius Catullinus Philomatius & Sergius
350 Nigrinianus & Magnentius Augustus / Tyrannus Gaiso (westen)
351 Imp. Fl. Iul. Constantius Augustus V & Fl. Cl Constantius Gallus Caesar
352 Magnus Decentius Caesar & Paulus
353 Imp. Fl. Iul. Constantius Augustus VI & Constantius Gallus Caesar II
354 Imp. Fl. Iul. Constantius Augustus VII & Constantius Gallus Caesar III
355 Fl. Arbitio & Q. Flav. Maecius Egnatius Lollianus
356 Imp. Fl. Iul. Constantius Augustus VIII & Claudius Iulianus Caesar
357 Imp. Fl. Iul. Constantius Augustus IX & Claudius Iulianus Caesar II
358 Datianus & Neraius Cerealis
359 F. Eusebius & F. Hypatius
360 Imp. Fl. Iul. Constantius Augustus X & Fl. Clus Iulianus Caesar III
361 El. Palladius Rutilius Taurus Aemilianus & Fl. Florentius
362 Cl. Mamertinus & Fl. Nevitta
363 Imp. Fl. Clus Iulianus Augustus IV & Fl. Sallustius
364 Imp. Fl. Iovianus Augustus & Fl. Varronianus Nob. puer
365 Imp. Fl. Valentinianus Augustus & Imp. Fl. Valens Augustus
366 Fl. Gratianus Nob. puer & Dagalaiphus
367 Fl. Lupicinus & Fl. Valens Iovinus
368 Imp. Fl. Valentinianus Augustus II & Imp. Fl. Valens Augustus II
369 Valentinianus Nob. puer & Victor
370 Imp. Fl. Valentinianus Augustus III & Imp. Fl. Valens Augustus III
371 Imp. Fl. Gratianus Augustus II & Sex. Petronius Probus
372 Fl. Domitius Modestus & Fl. Arintheus
373 Imp. Fl. Valentinianus Augustus IV & Imp. Fl. Valens Augustus IV
374 Imp. Fl. Gratianus Augustus III & Aequitius
375 ?
376 Imp. Fl. Valens Augustus V & Imp. Fl. Valentinianus Iunior Augustus
377 Imp. Fl. Gratianus Augustus IV & Fl. Merobs
378 Imp. Fl. Valens Augustus VI & Imp. Fl. Valentinianus Iunior Augustus II
379 D. Magnus Ausonius & Q. Clodius Hermogenianus Olybrius
380 Imp. Fl. Gratianus Augustus V & Imp. Fl. Theodosius Augustus
381 Fl. Syagrius & Eucerius
382 Cl. Antonius & Fl. Afranius Syagrius
383 Fl. Merobs II & Fl. Saturninus
384 Clearchus & Fl. Ricomeres (of: Ricimer)
385 Imp. Fl. Arcadius Augustus & Bauto
386 Fl. Honorius Nob. puer & Fl. Evodius
387 Imp. Fl. Valentinianus Iunior Augustus III & Eutropius
388 In het oosten:
Imp. Fl. Theodosius Augustus II
Maternus Cynegius & In the West:
Magnus Clemens Maximus Augustus II
389 Fl. Timasius & Fl. Promotus
390 Imp. Fl. Valentinianus Iunior Augustus IV & Neoterius
391 Fl. Tatianus & Q. Aurelius Symmachus (of: Eusebius)
392 Imp. Fl. Arcadius Augustus II & Fl. Rufinus
393 In het oosten: Imp. Fl. Theodosius Augustus III Abundantius
In the West: Imp. Fl. Eugenius Augustus
394 In het oosten: Imp. Fl. Arcadius Augustus III & Imp. Fl. Honorius Augustus II; In het westen: Virius Nicomachus Flavianus
395 Anicius Her30-03-2008 9:16 Augustus IV & Imp. Fl. Honorius Augustus III
397 Fl. Caesarius & Nonius Atticus
398 Imp. Fl. Honorius Augustus IV & Fl. Eutychianus
399 Fl. Mallius Theodorus & Eutropius
400 Fl. Stilicho & Aurelianus

401-541 na Christus

401 Fl. Vincentius & Fl. Fravitus
402 Imp. Fl. Arcadius Augustus V & Imp. Fl. Honorius Augustus V
403 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus & Fl. Rumoridus
404 Imp. Fl. Honorius Augustus VI & Aristaenetus
405 Fl. Stilicho II & Anthemius
406 Imp. Fl. Arcadius Augustus VI & Anicius Petronius Probus
407 Imp. Fl. Honorius Augustus VII & Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus II
408 Fl. Anicius Auchenius Bassus & Fl. Philippus
409 Imp. Fl. Honorius Augustus VIII & Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus III
410 Varanes & Tertullus
411 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus IV zonder collega
412 Imp. Fl. Honorius Augustus IX & Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus V
413 Lucius & Heraclianus
414 Constantius & Constans
415 Imp. Fl. Honorius Augustus X & Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus VI
416 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus VII & Iunius Quartus Palladius
417 Imp. Fl. Honorius Augustus XI & Fl. Constantius II
418 Imp. Fl. Honorius Augustus XII & Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus VIII
419 Fl. Monaxius & A. Plinta
420 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus IX & Fl. Constantius III
421 Agricola & Eustathius
422 Imp. Fl. Honorius Augustus XIII & Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus X
423 Marinianus & Asclepiodotus
424 Fl. Castinus & Victor
425 In het oosten: Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus XI & Fl. Placidius Valentinianus Caesar; in het westen: Iohannes Augustus
426 Imp. Fl. Theodosius Augustus XII & Imp. Fl. Placidius Valentinianus Augustus II
427 Hierius & ?
428 Fl. Constantius Felix & Fl. Taurus
429 Florentius & Dionysius
430 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus XIII & Imp. Fl. Placidius Valentinianus Augustus III
431 Anicius Auchenius Bassus & Fl. Antiochus
432 Fl. Aetius & Valerius
433 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus XIV & Petronius Maximus
434 Fl. Areobindus & Fl. bur Aspar
435 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus XV & Imp. Fl. Placidius Valentinianus Augustus IV
436 Fl. Anthemius Isidorus & Fl. Senator
437 Fl. Aetius II & Sigisvuldus
438 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus XVI & Anicius Acilius Glabrio Faustus
439 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus XVII & Rufius Postumus Festus
440 Imp. Fl. Placidius Valentinianus Augustus V & Anatolius
441 Constantinus Cyrus & zonder collega in het oosten
442 Dioscorus & Eudoxius
443 Petronius Maximus II & Paterius
444 Imp. Fl. Theodosius Iunior Augustus XVIII & Albinus
445 Imp. Fl. Placidius Valentinianus Augustus VI & Nomus
446 Fl. Aetius III & Q. Aurelius Symmachus
447 Calypius & ?
448 Rufius Praetextatus Postumianus & Fl. Zeno
449 Protogenes & Fl. Asturius
450 Imp. Fl. Placidius Valentinianus Augustus VII & Gennadius Avienus
451 Fl. Adelphius & Imp. Fl. Marcianus Augustus
452 Fl. Herculanus & Sporachius
453 Iohannes Vincomalus & Fl. Opilio
454 Aetius & Studius
455 Imp. Fl. Placidius Valentinianus Augustus VIII & Procopius Anthemius
456 In het oosten: Iohannes Varanes
In het westen: Imp. M. Maecilius Fl. Eparchus Avitus Augustus
457 Fl. Constantius & Rufus
458 Imp. Fl. Leo Augustus & Imp. Fl. Iulius Valerius Maiorianus Augustus
459 Fl. Ricimer & Fl. Patricius
460 Magnus & Apollonius
461 Severinus & Dagalaiphus
462 In het oosten: Imp. Fl. Leo Augustus II
In het westen: Imp. Livius Severus Augustus
463 Fl. Caecincius Maximus Basilius & Vivianus
464 Rusticius & Anicius Olybrius
465 Fl. Basiliscus & Herminericus
466 Imp. Fl. Leo Augustus III & Tatianus
467 Pusaeus & Iohannes
468 Imp. Procopius Anthemius Augustus II zonder collega
469 Fl. Zeno & Marcianus
470 Iordanes & Severus
471 Imp. Fl. Leo Augustus IV & Coelius Aconius Probianus
472 Fl. Festus & Marcianus
473 Imp. Fl. Leo Augustus V
474 Imp. Fl. Leo Iunior Augustus
475 Imp. Fl. Zeno Augustus II
476 Imp. Basiliscus Augustus II & Armatus
477 ?
478 Hillus
479 Imp. Fl. Zeno Augustus III
480 Fl. Decius Marius Venantius Basilius
481 Placidus
482 Severus Iunior & Procondus
483 Anicius Acilius Aginantius Faustus & Procondus
484 Theodoricus & Venantius
485 Q. Aurelius Memmius Symmachus
486 Caecina Mavortius Basilius Decius & Longinus
487 Narses Manlius Boethius
488 Clus Iul. Eclesius Dynamius & Rufius Acilius Sividius
489 Petronius Probinus & Eusebius
490 Fl. Faustus Iunior & Longinus II
491 Fl. Olybrius Iunior
492 Imp. Anastasius Augustus & Rufus
493 Faustus Albinus & Eusebius II
494 Turcius Rufius Apronianus Asterius & Fl. Praesidius
495 Fl. Viator & Aemilianus
496 In het oosten: Paulus, Anastasii Imp. frater
497 Imp. Anastasius Augustus II
498 Fl. Paulinus & Iohannes (Scytha)
499 Iohannes (Gibbus) & Asclepio
500 In het oosten: Patricius Hypathius
501 Rufius Magnus Faustus Avienus & Pompeius
502 Fl. Avienus Iunior & Probus
503 Dexicrates & Volusianus
504 Fl. Rufius Petronius Nicomachus Cethegus
505 Sabinianus & Fl. Theodorus
506 Fl. Areobindus Dagalaiphus & Fl. Ennodius Messala
507 Imp. Fl. Anastasius Augustus III & Venantius
508 Basilius Venantius Iunior & Celer
509 Importunus
510 Manlius Anicius Sever. Boethius (Iunior) & Eutharicus
511 Fl. Felix & Secundianus
512 Paulus & Muschianus
513 Fl. Taurus Armonius Clementinus & Probus
514 Fl. Magnus Aurelius Cassiodorus Senator
515 Fl. Florentius & Anthemius
516 Fl. Petrus
517 Fl. Agapitus & Fl. Anastasius Paulus Probus Sabinianus
518 Fl. Anastasius Paulus Probus Muschianus
519 Imp. Fl. Iustinus Augustus & Fl. Eutharicus Cillica
520 Rusticius & Vitalianus
521 Fl. Petrus Sabbatius Iustinianus & Valerius
522 Symmachus
523 Fl. Anicius Maximus
524 Opilio & Imp. Fl. Iustinus Augustus II
525 Fl. Theodorus Philoxenus Sotericus & Probus Iunior
526 Fl. Olybrius Iunior
527 Fl. Vettius Agorius Basilius Mavortius
528 Imp. Fl. Iustinianus Augustus II
529 Fl. Decius Iunior
530 Fl. Postumius Lampadius & Rufius Gennadius Probus Orestes
531-537 ?
538 Fl. Iohannes (Cappadox)
539 ?
540 ?
541 Fl. Anicius Faustus Albinus Basilius Iunior